قمار موجب  بروز اختلافات و کینه و دشمنی میان مردم است؛ همانطوری که قرآن مجید در سوره مائده آیات 90 و 91 بیان می‏دارد. و این نیز روشن است که کینه و دشمنی و اختلاف چه آثار منفی بر روان و اعصاب انسانها و روابط اجتماعی میان آنها می‏گذارد و چه خسارتهای مالی و جانی برای جامعه بشریت ببار می‏آورد .

و لذا هر آنچه وسائل مخصوص قمار هست (که معمولا فقط برای قمار بکار گرفته می شود)، بازی با آنها حرام گشته ، زیرا اسلام خواسته است که ریشه‏های قمار و آثار مخرب آن را، در جامعه از بین ببرد و از این جهت حتی بازی بدون برد و باخت با این وسائل را، نیز جائز ندانسته است.برچسب ها :
فلسفه حرمت قمار ,  حرمت قمار ,  قمار ,  ابزار قمار ,  گناهان کبیره ,  چرا قمار حرام است؟ ,  چرا شراب حرام است؟ ,