درباره فلسفه سلام میتوان به موارد زیر اشاره داشت :

1- احساس یگانگی و همدلی مسلمانان , نماز گزار وقتی در سلام نماز به همه 
مومنان و بندگانصالح و بر خودش سلام میدهد احساس میکند که تنها نیست و 
یکی از آحاد امت بزرگ اسلام است .
 

 2- سلام پیوند دوستی با دیگران است , سلام خواستار سلامتی , امنیت 
, خیروبرکت و سلامتی است. این مساله موجب دوستی ها وبرادری هاست.
از امام صادق علیه الرحمه سوال شد چرا درنماز سلامواجب است؟ ایشان گفت 
چون در نماز آنچه که به نمازگزار حرام بود حلال میشود . 

 
برچسب ها :
سلام در نماز ,  نماز ,  فلسفه نماز ,  سلام واجب در نماز ,  فلسفه احکام ,