1_کمک به فقرا
حضرت محمد: من مأمورم كه صدقه (و زكات) را از ثروتمندانتان بگیرم و به فقرایتان بدهم.


2_خیر و خوبی برای امت

حضرت محمد: امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى كه یكدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زكات بدهند و میهمان را گرامى بدارند...


3_برکت مال و سرمایه
امام علی : بركت در مال كسى است كه زكات بپردازد، به مؤمنان مدد و یارى رساند و به خویشاوندان كمك نماید.
برچسب ها :
فلسفه احکام ,  فلسفه زکات ,  زکات ,  دلیل احکام ,  احکام ,  دلایل احکام ,  دلایل زکات ,