اگر این کار را بکنید ، خیرات و برکات زیادی به شما می رسد!

 چهل سال پیش شخصی با پدرش که از افراد مورد احترام بازار بود اختلاف داشت، من او را خواستم و گفتم: « پیش من بیا کارت دارم. » او نزد من آمد نصیحتش کردم که چرا با پدرت درگیر می شوی ؟ او به من گفت: « پدرم گناهی ندارد ، فقط بی سواده ! » چه قدر بی ادب ! خیلی مغرور بود این جور آدم ها خیر نمی بینند.( افرادی مثل حاج شیخ عباس قمی ، شیخ اعظم انصاری ، آیت الله مرعشی نجفی و ... به اعتراف خودشان اگر به جایی رسیدند و به آن مقامات عالی دست یافتند ، به خاطر احترام به پدر و مادرشان بود؛ ) اگر گاهی اوقات پدر یا مادرتان اعصابشان ناراحت است و سر شما داد می زنند، شما بروید دستشان را ببوسید، و عذر خواهی کنید ، هر چند آنها مقصر باشند ، بگویید : آقا جان ، مادرجان ، از من بگذر. اگر این کار را بکنید ، خیرات و برکات زیادی به شما می رسد.

[ سلسله مباحث اخلاقی آیت الله مجتهدی تهرانی ، محمودی گلپایگانی ، جلد دوم ،چاپ پنجم ، 1393 ، ص 220 و 221- سراج نت ]

برچسب ها :
نصایح اخلاقی ,  فلسفه احکام ,