شهید همت: دیروز دنبال گمنامی بودیم امروز مواظبیم ناممان گم نشود . جبهه بوی ایمان میداد الآن ایمانمان بو میدهد.

ای مسئولین به یاد شهدا باشید که آنان پوتین نو در شب عملیات نمی گرفتند . یادمان باشد با خون اینان به ریاست رسیدیم .
برچسب ها :
شهید همت ,