حواست باشد....

 

داریم جایی "زنـدگـــی" میکنیم کـه: هَرزگی "مـُـــــد" اســت (!)

 

بی آبرویــی "کلاس" اســـت (!)

 

مَســـــتی دود "تَفـــریــح" اســـت (!)

 

رابطه با نامحرم "روشــن فکــری" اســت (!)

 

گــُـرگ بــودن رَمـــز "مُوفقیت" اســـت (!)

 

بی فرهنگی "فرهنگ" است(!)

 

پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه "رشد ونبوغ" است(!)

 

و....

 

خدایا ممنون که نه باکلاسم نه روشنفکر ونه...

 

فقط تو رو میخواهم و بس و تو ای همسنگر

 

مواظب باش

برچسب ها :
مد روز ,  مدل جدید ,  روشنفکری ,  مطالب روشنفکری ,  حجاب ,  مطلب درباره حجاب ,  وبلاگ حجاب ,