عطاا...مهاجرانی سیاستمدار فراری و وزیر ارشاد دولت خاتمی است که به خارج فرار کرد و با ضدانقلاب و شبکه های آن ها همراه شد . مهاجرانی از منتقدین سر سخت مقام معظم رهبری میباشد . وی اخیرا در یکی از سخنرانی های خود اعتراف تکان دهنده ای راجع  زندگی اقتصادی مقام معظم رهبری و فرزندان ایشان میکنند که میتواند از زبان یک منتقد و مخالف سر سخت معتبر باشد. عطاا... مهاجرانی در مقایسه حکومت ایران و مصر در زمان حسنی مبارک اشاره میکند خاندان مبارک  نماد فساد اقتصادی بودند که لیست حساب های اونها در روزنامه ها منتشر شد و غارت هایی که انجام داده بودند  ولی من با بحث های تبلیغاتی و .... کاری ندارم لا اقل خود بنده که از اول انقلاب در مجلس و دولت بودم و از نزدیک با آیت الله خامنه ای آشنا هستم میگویم یک نقطه خاکستری نه تاریک حتی در زندگی اقتصادی آیت الله خامنه ای و خاندانش وجود ندارد. 

برچسب ها :
زندگی اقتصادی رهبری ,  ساده زیستی رهبری ,  ثروت رهبری ,  حکایات رهبری ,